Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015

Wójta Gminy Przykona

  z dnia 1 lipca 2015 r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2015 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Udzielam dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 54/2015

Wójta Gminy Przykona

z dnia 1 lipca 2015 r.

 

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1.1

Ratownictwo i ochrona ludności. Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona

Ochotnicza Straż Pożarna
w Przykonie

4.475,45

Razem

               

4.475,45