Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 315/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2014r.

 

Zarządzenie Nr 315/2014

Wójta Gminy Przykona

z dnia 20 listopada 2014r.

 

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2014r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 20 listopada 2014r.

 

 


Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1.1

Organizacja spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja wycieczki do Torunia

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół"

2.500,00

1.2

Organizacja spotkań z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Przykona.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół"

4.500,00

Razem

               

                    

          7.000,00