Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 311/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2014 roku W sprawie : ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 – 2036

Zarządzenie  Nr 311/2014
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 listopada 2014 roku

 

w sprawie : ustalenia projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona
na lata 2015 - 2036

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku  poz.594 ze zm.) art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Wójt Gminy Przykona zarządza co następuje :
 

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.Projekt Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przykona na lata 2015 - 2036 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Przykona oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

 

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 -  6,76MB *.PDF