Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 303/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 16 października 2014r.

Zarządzenie Nr 303/2014
Wójta Gminy Przykona

z dnia 16 października 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./  art. 11 i art. 13 w związku
z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zm./ i Uchwały Nr 0007.230.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam co następuje:

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław Broniszewskie

Wójt Gminy

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1