Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 298 /2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 września 2014 roku

Zarządzenie Nr  298 /2014
Wójta Gminy Przykona
z dnia  11 września  2014 roku

w  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2015 rok

        Na podstawie art. 30 ust. 1, art.61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 ze zm. ) § 1 ust.1 Uchwały Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządzam co następuje :

§1. Ustalam założenia do projektu budżetu gminy Przykona na 2015 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2.Założenia stanowią podstawę opracowania projektu budżetu na 2015 rok.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.


§4.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji  Publicznej.

Wójta Gminy

Mirosław Broniszewski


Do pobrania:

1) Załączniki  nr 1,2,3