Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 289/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 sierpnia 2014r

ZARZĄDZENIE NR 289/2014

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 7 sierpnia 2014r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014 oraz powołania Komisji Konkursowej.

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm.), art. 48 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.187.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Przykona na lata 2013-2015" - zarządza się, co następuje:

§1.

1.      Ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2014 "Programu zdrowotnego w zakresie  profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Przykona na rok 2014", w części skierowanej do dziewcząt zamieszkałych na terenie Gminy Przykona oraz ich rodziców/opiekunów prawnych.

2.      Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn zm.).

3.      Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

4.       Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa

      w § 1 w następującym składzie:

      Marianna Olejnik - Sekretarz Gminy (przewodniczący)

      Wanda Felisiak - Kierownik Referatu Obywatelsko - Organizacyjnego (członek)

      Małgorzata Białek - Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej  (członek).

      Karol Skiba - Inspektor ds. administracji sieci komputerowej (członek)

2.  Zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

 

 § 3.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

 § 4.

Z wyłonionym w konkursie ofert realizatorem podpisana zostanie umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia.

  § 5.

Rozpoczęcie udzielania świadczeń nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy  i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych nie dłużej jednak niż do dnia 30 kwietnia 2015r.

 

 § 6.

Wykaz zadań, zasady ich realizacji oraz wymagania stawiane realizatorom Programu zostały określone   w ogłoszeniu o konkursie i szczegółowych warunkach konkursu ofert.

 

 § 7.

Oferent zobowiązany jest realizować Program w placówce ochrony zdrowia na terenie Gminy Przykona oraz posiadać kontrakt z NFZ na usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez cały okres realizacji Programu.

§ 8.

Na realizację w/w zadania przeznacza się kwotę 20.000 złotych.

 

 § 9.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 10.

1.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2.W przypadku niewyłonienia wykonawcy przeprowadza się kolejny konkurs na zasadach określonych  w  niniejszym zarządzeniu.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewskie

Wójt Gminy

 

Do porrania:

1) Ząłczniki nr 1,2,3