Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 277/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zarządzenie Nr 277/2014

Wójta Gminy Przykona

z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.), art. 11 i 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 Udzielam dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

 

                                                                                                       Załącznik Nr 1

                                                                                                      do Zarządzenia

                                                                                                      Wójta Gminy Przykona

                                                                                                      z dnia 30 czerwca 2014r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Ratownictwo i ochrona ludności

1.1

Propagowanie ochrony przeciwpożarowej poprzez zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu Gminy Przykona

 

Ochotnicza Straż Pożarna Boleszczyn

4.482,36

Razem

               

                    

          4.482,36