Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 268/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 kwietnia 2014.

Zarządzenie Nr 268/2014

Wójta Gminy Przykona

z dnia 24 kwietnia 2014.

 

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2014 rok dla organizacji pozarządowych.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r.  poz. 594 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2013r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 24 kwietnia 2014r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

 

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1.1

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin   i osób

 

Bank Żywności w Koninie

7.500,00

1.2

Organizacja festynu rodzinnego z okazji  Dnia Matki i Dnia Dziecka dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół

2.000,00

Razem

               

                    

          9.500,00


 

  

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy