Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 262/2014 Wójta Gminy Przykona z dnia 20 marca 2014r.

Zarządzenie Nr 262/2014
Wójta Gminy Przykona

z dnia 20 marca 2014r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 i 10 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),  art. 11 i 13 w związku z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie           (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.) i Uchwały Nr 0007.230.2013 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2014r. w sprawie przyjęcia programu współpracy                      z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarządzam co następuje:

§1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2014r.

§ 2 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy

  Do pobrania:

1) Załącznik nr 1 - PDF