rok 2013

Zarządzenie Nr 226/2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 października 2013r.

Zarządzenie Nr 226/2013
Wójta Gminy Przykona
z dnia 10 października 2013r.


w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLI/302/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Określa się:
1. Termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 października 2013r.
2. Termin zakończenia konsultacji na dzień 23 października 2013r.

§ 3. Określa się formę i miejsce prowadzenia konsultacji:
1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej opinii.
2. Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 09.10.2013r. na stronie internetowej Gminy Przykona www.przykona.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona.
3. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w §2 w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Przykona  ( uwzględnia się datę wpływu ) lub elektroniczną na adres e-mail: przykona@przykona.pl

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

Do pobrania: 

1) Projekt uchwaly

2) Formularz

 

Lista wiadomości
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2014 rok
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie i Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2012 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.