rok 2013

Zarządzenie Nr 219 /2013 Wójta Gminy Przykona z dnia 10 września 2013 roku

Zarządzenie Nr  219 /2013
Wójta Gminy Przykona
z dnia  10 września  2013 roku

 

 W  sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona  na 2014 rok

 

        Na podstawie art.61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku  poz. 594 ) § 1 ust.1 Uchwały Nr XXXIX./287/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządzam co następuje :

§1.
Ustalam założenia do projektu budżetu gminy Przykona na 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.
Założenia stanowią podstawę opracowania projektu budżetu na 2014 rok.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom referatów w Urzędzie Gminy.

§4.
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji  Publicznej.

 

 Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

Do pobrania :

1) Załączniki do Zarządzenia.

Lista wiadomości
w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Przykona w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
W sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Przykona na 2014 rok
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.
w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2013 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przykonie i Centrum Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Przykona za 2012 rok
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2013r.