Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 listopada 2012r.

 

Zarządzenie Nr 155/2012

Wójta Gminy Przykona

z dnia 6 listopada 2012r.

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonych ofert na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2012r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                      Załącznik                                                                                                                 

                                                                                                       do Zarządzenia

                                                                                                      Wójta Gminy Przykona

                                                                                                      z dnia 6 listopada 2012r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

Pomoc społeczna

1

Propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Organizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy Przykona

Stowarzyszenie na Rzecz  Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół"

 

4.500,00

2

Propagowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej. Wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku

Stowarzyszenie na Rzecz  Ekologicznego Rozwoju Gmin „Sokół"

 

2.500,00

Razem

7.000,00