Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Przykona z dnia 5 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr 125/2012
Wójta Gminy Przykona
z dnia 5 lipca 2012r.

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2012 rok dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 W oparciu o przedłożoną propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2012r. dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

1) Załącznik nr 1.