Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 3 lutego 2011 r.

 

Zarządzenie Nr 8/2011
Wójta Gminy Przykona
z dnia 3 lutego 2011 r.

w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsulacji programu współpracy z organizacjami pozarzadowym i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XLI/302/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 roku sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest Program współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 

§ 2. Określa się: 

1. termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 3 luty 2011 r. 

2. termin zakończenia konsultacji na dzień 10 luty 2011r 

§ 3. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie pisemnej opinii. 

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie w dniu 03.02.2011r. na stronie internetowej Gminy Przykona www.przykona.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona. 

3. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w §2 w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Przykona ( uwzględnia się datę wpływu ) lub elektroniczną na adres e-mail: przykona@przykona.pl 

§ 4. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Do pobrania:

1) Załączniki nr 1 -Formularz zgłoszeniowy opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przykona

2) Załączniki nr 2 - Program współpracy