Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 61 /2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 września 2011 roku

 

Zarządzenie  Nr 61 /2011
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 września  2011 roku

W sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok

         Na podstawie art.61 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r  Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),  § 1 ust.1  Uchwały Nr XXXIX/287/10 Rady Gminy Przykona z dnia 06 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§1.
Do projektu budżetu na 2012 rok ustalam:
- założenia makroekonomiczne do opracowania projektu budżetu gminy,
- założenia fiskalne (zmiany stawek podatkowych i opłat),

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 102,8%

2. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli według założeń ujętych w projekcie Ustawy budżetowej na 2012 rok ( 3,8% od września), dla pozostałych pracowników we wszystkich  jednostkach organizacyjnych 3,50%.

3 Prognozowane  przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: 3.624 zł 4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia 1.500 zł

5. Składka na Fundusz Pracy  planowana jest w wysokości 2,45%

6. Fundusz nagród należy zaplanować zgodnie z uchwałą rady  gminy  oraz regulaminami tworzenia tego funduszu w poszczególnych jednostkach.

7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r  o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

8. Za podstawę wyliczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjmuje  się stawki kwotowe ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku.

9. Planowane zatrudnienie:
    - w urzędzie gminy na podstawie regulaminu organizacyjnego,
    - GOPS zgodnie z regulaminem organizacyjnym,
    - w jednostkach oświatowych na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych oraz statutu.

10. Wykaz umów zawartych na okres powyżej roku kalendarzowego.  

§ 2.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownicy referatów urzędu opracowują materiały planistyczne na 2012 rok  według formularzy stanowiących     załączniki nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
2. Materiały planistyczne należy opracować zgodnie z założeniami określonymi w § 1 niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 10 października.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zaleca się Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom Referatów Urzędu Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania

1) Załaczniki nr 1,2,3