Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2011r.

 

Zarządzenie Nr 38/2011

Wójta Gminy Przykona

z dnia 14 czerwca 2011r.

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożone propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonej oferty na dofinansowanie zadania z zakresu pożytku publicznego w 2011r dokonuję podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

 

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

 z dnia 14 czerwca  2011r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

Kwota przyznawanej dotacji

w zł

   Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1

Organizacja  letniego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z realizacją programu przeciwdziałania uzależnieniom. „Profilaktyczny obóz letni- wakacje na sportowo".

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra"

25.701,00

Razem

25.701,00