Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2011r.

 

Zarządzenie Nr 21/2011

Wójta Gminy Przykona

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie podział dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2011 rok dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),  art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  ( Dz. U. z 2010  Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:

 

§ 1 W oparciu o przedłożone propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonych ofert  na  dofinansowanie zadań z zakresu pożytku publicznego w 2011r dokonuje podziału środków finansowych wg załącznika  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2  Podział dotacji publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

c)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Do pobrania:

Załączniki nr  1