Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 210/10 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 marca 2010 rok

Zarządzenie  Nr 210/10

Wójta Gminy Przykona
 
z dnia 18  marca  2010 roku

 

 

 

 

 

w sprawie przedstawienia  sprawozdania  z wykonania budżetu gminy  za 2009 roku

 

 

 

 

               Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz
art.199 ust.1 i ust.2 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art..121.ust.6 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r  przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157 poz.1241)  zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam  Radzie Gminy Przykona sprawozdanie roczne z wykonania
Budżetu Gminy za 2009 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Ośrodka Upowszechniania Kultury, Sportu i Rekreacji  w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2009 rok.

 

 

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok  oraz sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury, Sportu
i Rekreacji w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2009 rok
przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Do pobrania:

1) załączniki nr 1