Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 129/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia 23 lutego 2009 roku

W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok

       Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 2 w związku z art.173 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zm.) oraz § 5 pkt.2c, § 10 ust.1 pkt.2  Uchwały Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku  w sprawie  
budżetu gminy na 2009 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 r w sprawie
budżetu gminy na 2009 rok, zmienionej:
Uchwałą nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku,
wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w następujących
    podziałkach klasyfikacji budżetowej:

    Zmniejsza się:
    - w dziale 750 rozdział 75023 § 4440          1.055 zł
    - w dziale 758 rozdział 75818 § 4810        13.500 zł  
                                                                     ----------------------
    Razem:                                                             14.555 zł

    Zwiększa się:
    - w dziale 750 rozdział 75023 § 4210         1.055 zł
    - w dziale 854 rozdział 85415 § 3240       13.500 zł
                                                                     -----------------------
   Razem:                                                             14.555 zł                                                     

 

 

§ 2

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 129/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia 23 lutego 2009 roku

          W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany w planie wydatków, pomiędzy
następującymi podziałkami klasyfikacji budżetowej:
750 Administracja publiczna, rozdział urzędy gmin, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.055 zł. Zmiany wprowadza się na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2009r w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej
 w 2008 r i w drugim półroczu 2008 r, poprzez przeliczenie faktycznego odpisu na ZFŚS
na podstawie w/w obwieszczenia.
758 Różne rozliczenia, w rozdziale rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się planowaną rezerwę celową o 13.500 zł z przeznaczeniem jej na stypendia  dla uczniów.  
854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale pomoc materialna dla uczniów zwiększa
się plan wydatków na stypendia dla uczniów o 13.500 zł.