Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 126/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 lutego 2009r

 

 

 

   

Zarządzenie  Nr 126/09

Wójta Gminy Przykona

z dnia  2 lutego 2009r

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r ze zm. / oraz art.41 ust. 3  ustawy z 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U z 2007r Nr 70 poz. 473 ze zm. /

Zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w następującym składzie :

 

1. Marianna  Olejnik              - Przewodnicząca Komisji

2. Jolanta  Miśko                    - Sekretarz Komisji

3. Marianna Jurkiewicz          - Członek  Komisji

4. Stanisława Szmigiel           - Członek  Komisji

5. Marek Kremski                  - Członek Komisji

6. Władysław Szczepanik      - Członek Komisji

       

 

§ 2

 

Regulamin działalności Komisji określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

 

Traci moc Zarządzenie Nr  186/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

                                                                  

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  podpisania.                                                     

 

 

                                                                               Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/09

                                                                                               z dnia 2 lutego 2009r

                                                                                           Wójta  Gminy Przykona

                                   REGULAMIN

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

                             GMINY  PRZYKONA

 

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwany dalej „Regulaminem" określa zasady działania i struktury Komisji.

 

                                                      § 1

 

   1.  Członkowstwo w Komisji powstaje z chwilą powołania przez Wója Gminy  

          składu osobowego.

   2.  W skład Komisji wchodzą:

              -    przewodniczący

              -    sekretarz

              -    członkowie Komisji

 

                                               § 2

 

     Celem pracy Komisji jest prowadzenie działań zwiazanych z profilaktyką

      i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

     

  • 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

osób uzależnionych od alkoholu.

  • 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,

pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed

przemocą w rodzinie.

  • 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,

w szczególności dla dzieci i młodzieży.

  • 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

  • 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów

określonych w art. 131 i 15 ustawy .

  

                                                      § 3

 

Komisja realizuje zadania w oparciu o gminny program profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych przyjęty przez Radę Gminy.

                                                 § 4

 

  • 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego oraz na wniosek Członków Komisji.
  • 2. W posiedzeniach mogą brać udział inne osoby nie będące Członkami Komisji.

 

                                                  § 5

 

Komisji przysługuje wynagrodzenie wg zasad określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.