Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 123/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 stycznia 2009 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 123/09

Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 stycznia 2009 r.

W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej

 

 

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marac 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 261, z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm./,. zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

nie skorzystam z przysługującego mi na podstawie wyżej cytowanych przepisów prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 187/11 o pow. 0,0798 ha położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gm. Przykona. Uprzednio nieruchomość ta została nabyta od Skarbu Państwa i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona stanowi teren zabudowy letniskowej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.