Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 120/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r.

 

Zarządzenie Nr 120/09  

Wójta Gminy Przykona

z dnia 12 stycznia 2009r.

w sprawie powołania komisji konkursowej i  ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004  o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728 )  zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Powołuję komisję konkursową na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej:

 

 • 1. Przewodniczący komisji - Roman Marciniak
 • 2. Zastępca przewodniczącego - Marianna Olejnik
 • 3. Sekretarz komisji - Marzena Macikowska
 • 4. Członek komisji - Mieczysław Czaja
 • 5. Członek komisji - Elżbieta Rogowska

           

§ 2

 

Ustalam regulamin otwartego konkursu ofert, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§3

 

Traci moc Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Przykona  z dnia 17 grudnia 2007w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                                             

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 12 stycznia 2009r

 

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert

§ 1

 

Regulamin określa sposób przeprowadzenia konkursu ofert dla organizacji pozarządowych  i innych podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności tryb i zasady pracy komisji konkursowej.

 

§ 2

 1. Komisja konkursowa zwana dalej „Komisją" powołana zarządzeniem  Wójta Gminy Przykona w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej stanowi organ opiniujący. Głównym zadaniem komisji jest przedłożenie propozycji wyboru oferentów i wysokości środków finansowych na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. Pracą  komisji kieruje jej przewodniczący, który w sprawach nie uregulowanych regulaminem ustala zasady postępowania konkursowego.
 3. Komisja rozpatrzy oferty w ciągu 14 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
 4. Prace komisji mogą być przeprowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu komisji  w tym obligatoryjnie przewodniczący lub jego zastępca.
 5. Posiedzenia komisji są protokołowane.

 

§ 3

Postępowanie komisji składa się z dwóch etapów.  W pierwszym etapie komisja sprawdza oferty pod względem formalnym, natomiast w drugim pod względem merytorycznym.

 

§ 4

 1. Warunki formalne są spełnione jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa.

 

      2.Oferta uznana jest za kompletną jeżeli:

 

 • a) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
 • b) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
 • c) wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

    

     3.  Oferta uznana jest za prawidłową gdy:

 

a) złożona przez podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie,

b) złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

c)  złożona na obowiązującym wzorze oferty,

d) cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniami ogłoszonymi w konkursie,

e)  przedstawiono szczegółowy plan finansowy i rzeczowy zadania,

 • f) podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji,
 • g) termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania.

 

    4. Ocena formalna dokonywana jest przez członków komisji poprzez wypełnienie   

        formularza stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu.

 

        

§ 5

 

 • 1. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest indywidualnie przez członków komisji przez przyznanie określonej liczby punktów na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu.
 • 2. Główne kryteria oceny merytorycznej i skala punktów to

    - celowość i zasadność działania oraz możliwość realizacji zadania z zakresu pomocy   

      społecznej przez wnioskodawcę, ( 0-15),

   - przedstawioną kalkulację kosztów realizowanego zadania (0-25)

   - inne wybrane informacje dotyczące zadania ( 0-10)

 • 3. Ocenę merytoryczną komisji ustala się przez zsumowanie ocen przydzielonych ofercie przez wszystkich członków komisji. Formularz oceny merytorycznej oferty stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

 

§ 6

 

 • 1. Listę wyników konkursu ofert tworzy się porządkując oferty według uzyskanych ocen- od najwyższej do najniższej.
 • 2. Uzyskane przez oferenta minimum 50% możliwych do uzyskania punktów stanowi podstawę do możliwego wyboru ofert i udzielenia dofinansowania na realizację zadania.
 • 3. Komisja biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji, oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów.

 

§ 7

 

 • 1. Komisja sporządza protokół z przebiegu prac komisji oraz listę wybranych ofert i przedstawia je Wójtowi Gminy.
 • 2. Protokół zawiera ocenę ofert wraz z podaniem ilości otrzymanych punktów i propozycję wysokości dotacji.

   3.   Ostateczną decyzję o wysokości dotacji dla wyłonionych w konkursie podmiotów podejmuje Wójt Gminy.

 

§ 8

 

 1. Wójt Gminy informuje o wynikach konkursu poprzez umieszczenie informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie   Internetowej Urzędu Gminy.
 2. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o wynikach jego rozstrzygnięcia.

 

 

§ 9

 

    Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o pomocy społecznej, aktów wykonawczych do ustawy oraz inne właściwe dla przedmiotu postępowania.

 

Załączniki nr 1,2,3