Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 117/09 WÓJTA GMINY PRZYKONAz dnia 12 stycznia 2009 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 117/09  

 WÓJTA GMINY PRZYKONA

z dnia 12 stycznia 2009 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art.30 ustawy z dania 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003r.Nr 96, poz.873 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27. 12.2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) zarządzam  co następuje :

 

§1

 

Wprowadza się instrukcję w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom  pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Wójta Gminy Przykona Nr 117/09

z dnia12 stycznia 2009roku

 

 

INSTRUKCJA

w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Instrukcja opisuje tryb zlecania w ramach otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami:

  • Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm.),
  • Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U.  Nr 264, poz.2207),
  • Programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwalanym corocznie przez Radę Gminy,
  • Zarządzeniem Wójta Gminy ustalającym regulamin otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pożytku publicznego.

 

Instrukcja obowiązuje w Urzędzie Gminy, w szczególności jest stosowana przez Wójta Gminy i pracowników Urzędu.

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych, może przybrać jedną z dwóch form:

 

a/wspieranie zadań określonych w programie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyjętym uchwałą Rady Gminy na dany rok budżetowy, wraz z udzieleniem organizacji dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

b/powierzania organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań w obszarach określonych w programie wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

 

Wspieranie oraz powierzanie realizacji zadań odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Wójt Gminy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Powierzanie realizacji zadań może nastąpić w innym trybie, jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej w inny sposób, określony odrębnych przepisach w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

1.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ogłasza Wójt Gminy w formie zarządzenia z własnej inicjatywy lub na skutek oferty złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej lub innej organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, w myśl ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz w art. 11  ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem ust. 4  w zakresie zadań publicznych realizowanych i wskazanych przez Gminę Przykona, których działalność statutowa jest zgodna z zakresem zleconego zadania.

 

 

2. Podmiot z własnej inicjatywy może złożyć wypełnioną ofertę przygotowana na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207) która, po zarejestrowaniu przez pracownika punktu informacji Urzędu Gminy zostaje przekazana właściwemu pracownikowi merytorycznemu.

            Celowość realizacji zadania ocenia Wójt we współpracy z właściwym  merytorycznie pracownikiem Urzędu lub członkiem kierownictwa Urzędu biorąc pod uwagę:

- stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji  zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania,

- środki dostępne na realizację określonych zadań,

-rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Celowość realizacji zadania jest oceniana w terminie 2 miesięcy. Ocena celowości  jest podstawą dla podjęcia decyzji w sprawie zlecenia realizacji zadania.

Wójt Gminy informuje składającego ofertę o podjętej decyzji. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania Wójt Gminy informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego i ogłasza konkurs ofert.

 

3.Postępowanie konkursowe przeprowadza Wójt przy pomocy komisji konkursowej.

 

4.Wójt ogłasza konkurs ofert  co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informację o:

-rodzaju zadania,

-wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

-zasadach przyznawania dotacji ,

-terminach i warunkach realizacji zadania,

-terminie składania ofert,

-terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert,

-zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji i dofinansowania przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom oraz jednostkom organizacyjnym podległym gminie lub przez nią nadzorowanym.

 

5. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się  w dzienniku o zasięgu  lokalnym, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

 

6.W wyniku konkursu, ogłoszonego przez Wójta Gminy /z własnej inicjatywy lub na skutek oferty złożonej z inicjatywy organizacji/, na stanowisko punktu informacji Urzędu Gminy wpływają oferty na realizację zadań publicznych. Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

  • a) aktualny odpis z rejestru ,
  • b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok,
  • c) aktualny statut
  • d) oświadczenie, że oferent nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie wraz odrębnym kompletem załączników.

      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub  przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

7.Stanowisko punktu informacji Urzędu Gminy rejestruje oferty i przekazuje na właściwe stanowisko merytoryczne, a następnie przewodniczącemu komisji konkursowej, a w razie jego nieobecności osobie go zastępującej.

 

8. Komisja konkursowa na posiedzeniu ocenia złożone oferty pod względem formalnym weryfikuje zgodność terminu i formy złożenia oferty oraz jej kompletność. Nie biorą udziału w konkursie oferty dostarczone na inny adres i złożone po terminie. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej komisji na podstawie  poniższych kryteriów:

 

l)  celowość i zasadność działania oraz możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:

a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu,

b) cel zadania i zakładane rezultaty,

c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidywanym czasie i przy zaplanowanych kosztach,

 

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizowanego zadania, w tym:

a) wysokość udziału środków własnych,

b) wysokość udziału środków pochodzących z innych źródeł,

c) strukturę wydatków

Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:

- koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania - zgodnie ze stawkami obowiązującymi na rynku lokalnym ( nie mogą przekroczyć 50%wnioskowanej dotacji),

- koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania np. zakup sprzętu, materiałów programowych,  konkursowych nagród rzeczowych, biletów wstępu, środków żywnościowych, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników zadania, transport, wynajem obiektu i urządzeń sportowych

- koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,

- koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 10%wnioskowanej dotacji) np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa,

- koszty lokalowe( czynsz, media -gaz, energia, woda, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

Z dotacji nie można finansować wynagrodzeń członków organizacji ubiegającej się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.

 

3) inne wybrane informacje dotyczące zadania:

a) zgodność oferty z celami konkursu,

b) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe,

c) dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym,

d) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

 

W posiedzeniu komisji konkursowej bez prawa głosu mogą uczestniczyć przedstawiciele

zainteresowanych organizacji pozarządowych.

 

9. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół.

 

10.  Komisja konkursowa przekazuje wypracowane stanowisko wraz z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej oraz całością dokumentów Wójtowi w ciągu 14 dni  licząc od terminu określonego na ich złożenie.

 

11. Wójt dokonuje wyboru najkorzystniejszej z ofert i zawiadamia w formie pisemnej oferentów o zakończeniu konkursu i jego wynikach. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej , w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu.

 

12. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkursu może

wnieść do Wójta odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu.

 

13.Rozpatrzenie odwołania przez Wójta następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest ostateczne.

 

14. Informację o złożonych wnioskach oraz odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na stronie Internetowej Urzędu Gminy.

 

15. Właściwy pracownik merytoryczny  przygotowuje treść umowy dotacyjnej zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej -z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania ( Dz. U. Nr 264, poz,2207).  Umowę, po przygotowaniu, parafuje radca prawny.  Następnie właściwy pracownik merytoryczny przekazuje umowę do Skarbnika Gminy w celu zaparafowania. Zaparafowana przez Skarbnika umowa zostaje przekazana do podpisu Wójtowi Gminy, lub osobom przez niego w tym zakresie upoważnionym.

 

16. Sekretariat Wójta przekazuje podpisaną umowę właściwemu pracownikowi merytorycznemu, który wzywa podmiot do jej podpisania. Po zaakceptowaniu i podpisaniu umowy przez organizację pracownik merytoryczny przekazuje do pracownika d/s finansowych kopię umowy celem przelewu przyznanych środków finansowych na konto podmiotu, w terminach i po spełnieniu warunków określonych w umowie.

 

17. Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji nadzoruje Wójt przy pomocy właściwego merytorycznie pracownika Urzędu lub członka kierownictwa Urzędu. W ramach nadzoru ocenie podlega w szczególności:

- stan realizacji zadania,

- rzetelność i jakość wykonania zadania,

- prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

- prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach   umowy.

 

18. Doraźną kontrole wykorzystania dotacji przeprowadza na polecenie Wójta osoba wyznaczona przez Wójta. Ustalenia kontroli mogą być podstawa cofnięcia (zwrotu)udzielonej dotacji.

 

19. Podmiot dokonuje rozliczenia otrzymanych środków finansowych na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia

2005 roku w sprawie  wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U.   Nr 264,poz. 2207). Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Brak sprawozdania z wykonania zadań spowoduje nie przyznanie  dotacji na rok następny.

 

20.Sprawozdanie z dotacji sprawdzają:

- pod względem merytorycznym pracownik komórki merytorycznej realizującej zadanie,

- pod względem formalno-rachunkowym- pracownik ds. finansowych

- zatwierdza - dysponent środków ( Wójt)

 

21.W przypadku niezgodności formalnych, rachunkowych lub merytorycznych pracownik merytoryczny wzywa podmiot do poprawy rozliczenia. Sprawozdanie ostateczne zaakceptuje , stwierdzając wykonanie umowy zgodnie z zapisem umowy dotacji.

22.Pracownik komórki merytorycznej informuje pisemnie Skarbnika o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu ( również częściowym ) dotacji ewentualnie o wysokości zwrotu dotacji.