rok 2009

Zarządzenie Nr 134 /09 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 marca 2009 roku

 

Zarządzenie  Nr  134 /09
Wójta  Gminy Przykona 
 
z dnia 17  marca 2009 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.

            Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz  art.199 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przedstawiam Radzie Gminy Przykona sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu  Gminy za 2008 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury  w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2008 rok.

 

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu  Gminy za 2008 rok oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Upowszechniania Kultury  w Przykonie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przykonie za 2008 rok. przesyłam  Regionalnej  Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania

Do pobrania:

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK - format pliku PDF

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok