rok 2009

ZARZĄDZENIE NR 132/09 WÓJTA GMINY PRZYKONA z dnia 25 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 132/09WÓJTA GMINY PRZYKONAz dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.  

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art.13 ust. 1, art. 35 ust.1a, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108)

zarządzam co następuje 

§ 1

 

Ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 1 czerwca do dnia
31 sierpnia 2009 roku poniżej wymienionego terenu położonego w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona:

-  części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 858 o powierzchni 2350 m2,

-  części nieruchomości oznaczonej nr 604 opow. 1560 m2 stanowiącej ciąg spacerowy,

Na w/w nieruchomościach dopuszcza się prowadzenie działalności turystycznej, gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej,

- części nieruchomości oznaczonej nr 666 oraz części nieruchomości oznaczonej nr 194
o ogólnej pow. 7200 m2 stanowiących plaże,

- części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 859 o pow. 1676 m2 stanowiącej parking,

 

§ 2

 

Przetarg przeprowadzi Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 7/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przykona.

 

§ 3

  

Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z warunkami przetargu, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Załącznik  

do Zarządzenia Nr 132/09

Wójta Gminy Przykona

z dnia 25 lutego 2009 r.  

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu pisemnym nieograniczonymWÓJT GMINY PRZYKONAogłasza 

pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na okres od 1 czerwca do dnia
31 sierpnia 2009 roku poniżej wymienionego terenu położonego w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona:

-  części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 858 o powierzchni 2350 m2,

-  części nieruchomości oznaczonej nr 604 opow. 1560 m2 stanowiącej ciąg spacerowy,

Na w/w nieruchomościach dopuszcza się prowadzenie działalności turystycznej, gastronomicznej, kulturalnej i rozrywkowej,

- części nieruchomości oznaczonej nr 666 oraz części nieruchomości oznaczonej nr 194
o ogólnej pow. 7200 m2 stanowiących plaże,

- części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 859 o pow. 1676 m2 stanowiącej parking,

1.      Cena wywoławcza netto czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 100,00 zł /słownie: sto złotych/ plus 22% VAT.

2.      Wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 40,00 zł, słownie: czterdzieści złotych, winna być dokonana na rachunek Urzędu Gminy  Przykona Bank Spółdzielczy Konin oddział Turek Filia Przykona nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002 lub w kasie Urzędu w terminie do dnia 26 marca 2009 r.

3.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra zaliczone zostanie na poczet wartości czynszu dzierżawnego.

4.      Zapłata czynszu dzierżawnego będzie uiszczana do dnia 25 każdego miesiąca.

Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca zobowiąże się
w ramach dzierżawy do realizacji następujących zadań:
 1. Urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt terenu plaży.
 2. Urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt kąpieliska zorganizowanego. Granice kąpieliska wskaże Urząd Gminy Przykona
 3. Urządzenie kąpieliska i plaży zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358),
 4. Utrzymania ciągłego porządku i czystości na dzierżawionym terenie poprzez systematyczne sprzątanie plaży, ustawienie i opróżnianie koszy na śmieci.
 5. Wyposażenia dzierżawionego terenu w urządzenia sanitarne.
 6. Ponoszenia odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.
 7. Ponoszenia świadczeń publiczno – prawnych.
Z tytułu prowadzonej dzierżawy dzierżawca będzie miał prawo do:
 1. Pobierania wpływów finansowych od osób korzystających z urządzeń sanitarnych
  i parkingu.
 2. Wykonywania działalności gospodarczej na dzierżawionym terenie. Dzierżawca  może poddzierżawiać przedmiot dzierżawy osobom trzecim.
 Dodatkowo oprócz powyżej opisanych warunków ogłoszenia oferta pisemna powinna zawierać:
 1. Imię i nazwisko oferenta, adres oferenta lub nazwę firmy i adres jej siedziby
 2. Datę sporządzenia oferty
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 4. Oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego netto za 1 miesiąc i sposób jej zapłaty, cena powinna być wyższa niż cena wywoławcza.

Dzierżawcą wymienionego wyżej terenu zostanie osoba fizyczna lub prawna, która przyjmie do realizacji wszystkie warunki ujęte w niniejszym ogłoszeniu oraz zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy za jeden miesiąc wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% tego czynszu.

       Uchylanie się od podpisania umowy dzierżawy w terminie 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Oferty pisemne w zamkniętej kopercie z napisem „Dzierżawa nieruchomości   na urządzenie plaży, kąpieliska i parkingu” wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Gminy Przykona najpóźniej do dnia 26 marca 2009 roku do godz. 1400.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30 marca 2009 r. o godz. 1000 w sali nr 33 Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

  Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 w Urzędzie Gminy Przykona w pokoju nr 18, lub telefonicznie (063) 279 10 25.

  Okazanie granic terenu przeznaczonego na wydzierżawienie może nastąpić na prośbę zainteresowanego od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 przez pracownika Urzędu Gminy Przykona.

      Wójtowi Gminy Przykona przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok