rok 2009

Zarządzenie Nr 131/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 24 lutego 2009 roku

 

Zarządzenie  Nr 131/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia 24 lutego 2009 roku

W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS  w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy

          Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.16 ust.2  oraz art.187 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn zm.),Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 27 czerwca 2006 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2006 r Nr 115, poz.781  z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r Nr 209, poz.1511) , zarządzam co następuje:

§ 1.

 

1. Wprowadzam podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania
    sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez
    jednostkę budżetową Urząd gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne
    Gminy Przykona.

2. Wyodrębnianie wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych  Urzędu
    Gminy i funduszu celowego ( Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
    Wodnej) , dokonują pracownicy, którym powierzono obowiązki w zakresie  
    przeprowadzania kontroli i podpisywania dokumentów finansowo-księgowych  
    pod względem merytorycznym.

3. Pozostałe jednostki organizacyjne wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie
    z powołanymi na wstępie przepisami według zasad ustalonych przez Kierowników   

    / Dyrektorów  tych jednostek.

§ 2.

 

1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do
    zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu,
    który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.
2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione
    na cele strukturalne.
3. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru, kodu  określone
    w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r
    w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych(Dz. U. Nr 209,

    poz.1511).

4. Nie określa się klasyfikacji o której mowa w ust.3 dla wydatków ponoszonych
    i podlegających refundacji ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu
    Spójności, środków poakcesyjnych.

5. W celu wyodrębnienia klasyfikacji wydatków strukturalnych należy stosować
    pieczątkę o treści:
  

    WYDATEK STRUKTURALNY

    OBSZAR:           ............................
    KOD:     ............................

    KWOTA:             ............................

    SŁOWNIE:          ............................
    ..................................................

 

    DATA: ..............................       PODPIS ........................

 

 

6. W przypadku, gdy wydatki nie są wydatkami strukturalnymi, ani wydatkami

    określonymi w  § 2 ust.4 należy wpisać „ zero".

 

§ 3.

 

1. Poszczególne Referaty Urzędu Gminy Przykona dokonują rejestracji wydatków
    na cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce i ewidencjonują
    wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    Zaewidencjonowane wydatki wg załącznika Nr 1poszczególne referaty
    przedkładają w Referacie Finansowym za I,II,III kwartał do 15 dnia miesiąca
    po upływie kwartału, za IV kwartał do 31 stycznia roku następnego.  
2. Referat Finansowy Urzędu Gminy Przykona dokonuje rejestracji wydatków
    na cele strukturalne według klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie
    pozabilansowym  950 „Wydatki strukturalne"
3. Ewidencji księgowej podlegają wydatki strukturalne oznaczone na dokumentach
    symbolem innym niż „zero".
4. Dokumenty księgowe, w których nie zastosowano klasyfikacji wydatków
    strukturalnych nie przyjmuje się do realizacji.

§ 4.

 


1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Przykona przedstawiają Wójtowi
    Gminy sprawozdania jednostkowe z wydatków strukturalnych do 31 marca
    następnego roku po roku budżetowym na obowiązującym formularzu

    sprawozdania Rb-WS.
 2.Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych
     sporządzają sprawozdanie negatywne.
 3. Referat Finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków
     strukturalnych Urzędu Gminy  oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
     i Gospodarki Wodnej w terminie do 31 marca następnego roku oraz sprawozdanie
     łączne z wydatkami pozostałych jednostek organizacyjnych w terminie do 30
     kwietnia następnego roku.

  

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2009 roku.

 

 

 

                                                                           Załącznik Nr 1
                                                                           do Zarządzenia Nr 131/09
                                                                           Wójta Gminy Przykona
                                                                           z dnia 24 lutego 2009 roku

 

Ewidencja wydatków  strukturalnych

Obszar:          .........................
Kod:       .........................

Lp.

Nr
dokumentu

Data

dokumentu

Opis

Kwota

 

Data  .....................

Podpis ........................

 

   

 

    WYDATEK STRUKTURALNY

    OBSZAR:                          ............................
    KOD:                    ..............................

    KWOTA:                            ..............................

    SŁOWNIE:              .........................................................

 

    DATA: ..............................       PODPIS ........................

 

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok