rok 2009

Zarządzenie Nr 130/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku

 

 

Zarządzenie Nr 130/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia
 23 lutego 2009 roku

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Przekazuję informację jednostkom podległym o ostatecznych kwotach wydatków i dochodów ujętych w Uchwale  Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku zmieniającej Uchwałę budżetową na 2009 rok, Zarządzeniu Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23 lutego 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1i 2.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 130/09

 Wójta Gminy Przykona

z dnia  23 lutego 2009 roku

 

 

Informacja o planowanych wydatkach zmienionych Zarządzeniem Nr 129/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 23lutego 2009 r. dla  Zespołu Szkół w Przykonie 

 

Dział

Rozdział

§

Treść

              Plan  na rok budżetowy 2009                                           

                                     w złotych

Zwiększenie

Zmniejsze-nie

Dodaje się

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

13.5000,00

13.500,00

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

13.500,00

 

13.500,00

3240

 

13.500,00

 

 

13.500,00

 

 

Załącznik Nr 2

 do Zarządzenia Nr 130/09

 Wójta Gminy Przykona

z dnia  23 lutego 2009 roku

 

 

 

Informacja o planowanych dotacjach  zmienionych Uchwałą Nr XXV/177/09  Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. dla Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji
   

 

Dział

Rozdział

§

Treść

            Plan  na rok budżetowy 2009                                             

                            w złotych

Zwiększenie

Zmniejsze-nie

Dodaje się

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

120.270,00

120.270,00

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 

120.270,00

120.270,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury

 

120.270,00

 

120.270,00

 

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok