rok 2009

Zarządzenie Nr 128/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 18 lutego 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 128/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia
 18 lutego 2009 roku

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków ,
dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok

                Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam
co następuje:

§ 1.

 

Przekazuję informację jednostkom podległym o ostatecznych kwotach
wydatków i dochodów ujętych w Uchwale  Nr XXV/177/09 Rady Gminy
Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku zmieniającej Uchwałę budżetową
na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 128/09

Wójta Gminy Przykona

 z dnia  18 lutego 2009 roku

 

Informacja o planowanych wydatkach zmienionych Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. dla  Zespołu Szkół w Przykonie 

Dział

Rozdział

§

Treść

              Plan  na rok budżetowy 2009      
                                w złotych

Zwiększa się

Zmniejsza się

Dodaje się

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

801

 

Oświata i wychowanie

17.400,00

17.400,00

80110

 

Gimnazja

 

17.400,00

17.400,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

17.400,00

17.400,00

 

Informacja o planowanych przychodach i  wydatkach dochodów własnych  zmienionych Uchwałą Nr XXV/177/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 r. dla  Zespołu Szkół w Przykonie 

Lp.

Nazwa jednostki

Plan Przycho-dów

Plan
Wydatków

Rozdział

Zwiększa  się

Zwiększa  się

1

2

 

 

 

1.

Zespół Szkół w Przykonie
Przedszkole w Przykonie

80104

    2.000,00

2.000.00

 

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok