rok 2009

Zarządzenie Nr 116/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 stycznia 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 116/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia  6 stycznia 2009 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok

 

 

                          Na podstawie § 10 ust.1 pkt. 3  oraz § 11 Uchwały  Nr XXIV /172/08 Rady Gminy Przykona z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu gminy
na 2009 rok, zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

1. Przekazuję uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna  do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym .
2. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu w zakresie:
    1) Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane
        w  tym samym roku będą przyjmowane na rachunki bieżące wydatków
        i zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym, natomiast uzyskane
        przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w 2008 roku i latach
        poprzednich są przyjmowane na dochody budżetu. 

   2) Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom gminnych
       jednostek budżetowych na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych
       wydatków jednorazowo do wysokości 2.000 zł, a ich rozliczenie musi nastąpić
       w terminie 14 dni nie później niż do 28 grudnia 2009 roku.

   3) Pracownikom gminnych jednostek budżetowych, którzy w związku
       z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne stale

       powtarzające się wydatki mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok

       budżetowy lub na okres krótszy do wysokości 2.000 zł.
       Zaliczki te muszą zostać rozliczone do dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok