rok 2009

Zarządzenie Nr 133/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 6 marca 2009r.

 

Zarządzenie Nr 133/09 

Wójta Gminy Przykona

z dnia 6 marca 2009r.

w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W oparciu o przedłożone propozycje Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia złożonych ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pożytku publicznego i pomocy społecznej w 2009r dokonuje podziału środków finansowych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                   

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Wójta Gminy Przykona

z dnia 6 marca  2009r.

 

 

Lp.

Nazwa

Zadania

Nazwa organizacji

Kwota przyznana przez Komisję

w zł

1

2

3

4

              Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1

Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych

Uczniowski Klub Sportowy „Iskra" przy SP w Sarbicach

20.000,00

2

Szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w imprezach, zawodach  i rozgrywkach sportowych,

Gminny Klub Sportowy „Teleszyna"-Przykona

50.000,00

Uczniowski Klub Sportowy „Zryw" przy SP w Przykonie

20.000,00

Razem

90.000,00

Ochrony i promocji zdrowia

3

Szkolenie pedagogów i wychowawców placówek  oświatowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Turku

1.250,00

Stowarzyszenie Przystań w Turku

1.250,00

4

Prowadzenia działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie zdrowia i jego ochrony m.in. poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej

Fundacja „Złota Godzina „ w Turku

1.981,00

Razem

4.481,00

1

2

3

4

Pomoc społeczna

5

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  szans  tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności.

Bank Żywności w Koninie

6.500,00

6

Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w              szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych-Gwiazdka 2009

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „ Sokół"

2.500,00

7

Aktywacja lokalnych środowisk na rzecz osób starszych i samotnych, potrzebujących pomocy poprzez podtrzymywanie tradycji świątecznych

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „ Sokół"

3.000,00

8

 

Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w              szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych- Wielkanoc 2009

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznego Rozwoju Gmin „ Sokół"

2.500,00

Razem

14.500,00

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok