rok 2009

Zarządzenie Nr 122/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 stycznia 2009r

 

Zarządzenie Nr 122/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 stycznia 2009r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.6 oraz art.30ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r Nr 115, poz. 728) i Uchwały  Nr XXII/152/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.

§ 2

 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie dofinansowania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacji.

§ 3

 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)      w prasie lokalnej,

b)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

c)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

d)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

                                                                        § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                     

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Przykona

  Nr 122/09 z dnia 14 stycznia 2009r

 

 

Na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.)oraz Uchwały Nr XXII/152/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2009

 

WÓJT GMINY PRZYKONA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.25 z zastrzeżeniem ust.3 ustawy o pomocy społecznej  na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r: 

•             I.      Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacją zadania:

 1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  

             szans  tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności.

  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 6.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2009r
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 6.500,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie zbiórek żywności oraz dostarczenie jej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w  szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych-Gwiazdka 2009
  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 2.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od 15 listopada 2009r do 15 grudnia 2009r
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 2.500,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin ubogich i propagowanie tradycji świątecznych
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Aktywacja lokalnych środowisk na rzecz osób starszych i samotnych, potrzebujących pomocy poprzez podtrzymywanie tradycji świątecznych
  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 3.000,00zł  
  • termin realizacji zadania  od 15 listopada 2009r do 15 grudnia 2009r
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 3.000,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy i propagowanie tradycji świątecznych
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w              szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych- Wielkanoc 2009
  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 2.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od 1 kwietnia 2009r do 30 kwietnia 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 2.500,00zł
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin ubogich i propagowanie tradycji świątecznych
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania

           II. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty są określone
w  Zarządzeniu  Nr 120/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji z pomocy społecznej oraz w Zarządzeniu Nr 118/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowymi innym organizacjom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej (treść zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona pod adresem: bip.przykona.pl  Wymagany jest udział własny oferenta w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:

- koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania - zgodnie ze stawkami obowiązującymi na rynku lokalnym ( nie mogą przekroczyć 50%wnioskowanej dotacji),

- koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania np. zakup sprzętu, materiałów programowych,  konkursowych nagród rzeczowych, biletów wstępu, środków żywnościowych, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników zadania, transport, wynajem obiektu i urządzeń sportowych

- koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,

- koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 10%wnioskowanej dotacji) np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa,

- koszty lokalowe( czynsz, media -gaz, energia, woda, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

Z dotacji nie można finansować wynagrodzeń członków organizacji ubiegającego się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.

 

III. Miejsce i tryb składania ofert.

 Oferta winna być złożona w terminie do 20 lutego 2009r do godz.1500

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu

decyduje data faktycznego wpływu ofert do siedziby Urzędu gminy ( nie data stempla pocztowego). Oferta dotycząca realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej winna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U Nr 44, poz. 427),w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej...(rodzaj zadania)", w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

Wzór oferty składanych w otwartym konkursie ofert wg w/w załącznika  do rozporządzenia są dostępne na stronach Internetowych Systemu Biuletynu Informacji Publicznej: bip.przykona.pl Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: aktualny odpis z rejestru,

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok, aktualny statut

oświadczenie podmiotu o nie wykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie wraz odrębnym kompletem załączników.

IV. Termin , tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w do dnia 6 marca 2009r. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wynikach oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

            Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne złożone przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert. Szczegółowe warunki oceny formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego określa  w/w Regulamin Otwartego Konkursu Ofert.

Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Wójta Gminy Przykona.

V. Informacje dodatkowe.

 • Kwoty przyznane na dotacje na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej , w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu.
 • Wójt Gminy Przykona zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Informacji telefonicznych udziela pracownik Referatu Finansowego Urzędu  Gminy Przykona tel.279-10-18 .

 

 

Zarządzenie Nr 122/09
Wójta Gminy Przykona

z dnia 14 stycznia 2009r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań  z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.6 oraz art.30ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm) art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008r Nr 115, poz. 728) i Uchwały                      Nr XXII/152/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.

§ 2

 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie dofinansowania zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacji.

§ 3

 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)      w prasie lokalnej,

b)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

c)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

d)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

                                                                        § 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                     

 

 

 

                                                                    Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Przykona

                                                                       Nr 122/09 z dnia 14 stycznia 2009r

 

 

Na podstawie art. 25 i 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. nr 64, poz. 593 ze zm.)oraz Uchwały Nr XXII/152/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2009

 

WÓJT GMINY PRZYKONA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art.25 z zastrzeżeniem ust.3 ustawy o pomocy społecznej  na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r: 

•             I.      Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacją zadania:

 1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie  

             szans  tych rodzin i osób poprzez organizowanie zbiórek żywności.

  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 6.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2009r
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 6.500,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie zbiórek żywności oraz dostarczenie jej osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w              szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych-Gwiazdka 2009
  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 2.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od 15 listopada 2009r do 15 grudnia 2009r
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 2.500,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin ubogich i propagowanie tradycji świątecznych
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Aktywacja lokalnych środowisk na rzecz osób starszych i samotnych, potrzebujących pomocy poprzez podtrzymywanie tradycji świątecznych
  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 3.000,00zł  
  • termin realizacji zadania  od 15 listopada 2009r do 15 grudnia 2009r
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 3.000,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób starszych i samotnych potrzebujących pomocy i propagowanie tradycji świątecznych
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Aktywizacja lokalnych środowisk na rzecz osób potrzebujących pomocy w              szczególności dzieci z rodzin ubogich poprzez propagowanie tradycji  świątecznych- Wielkanoc 2009
  • na realizację zadań w formie dofinansowania planuje się przeznaczyć 2.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od 1 kwietnia 2009r do 30 kwietnia 2009r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 2.500,00zł
  • termin składania ofert do dnia 20 lutego 2009r
  • realizacja zadania wymaga w szczególności organizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla dzieci z rodzin ubogich i propagowanie tradycji świątecznych
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania

           II. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty są określone
w  Zarządzeniu  Nr 120/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji z pomocy społecznej oraz w Zarządzeniu Nr 118/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowymi innym organizacjom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej (treść zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona pod adresem: bip.przykona.pl  Wymagany jest udział własny oferenta w  wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania.

Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:

- koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania - zgodnie ze stawkami obowiązującymi na rynku lokalnym ( nie mogą przekroczyć 50%wnioskowanej dotacji),

- koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania np. zakup sprzętu, materiałów programowych,  konkursowych nagród rzeczowych, biletów wstępu, środków żywnościowych, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników zadania, transport, wynajem obiektu i urządzeń sportowych

- koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,

- koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 10%wnioskowanej dotacji) np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa,

- koszty lokalowe( czynsz, media -gaz, energia, woda, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

Z dotacji nie można finansować wynagrodzeń członków organizacji ubiegającego się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.

 

III. Miejsce i tryb składania ofert.

 Oferta winna być złożona w terminie do 20 lutego 2009r do godz.1500

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu

decyduje data faktycznego wpływu ofert do siedziby Urzędu gminy ( nie data stempla pocztowego). Oferta dotycząca realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej winna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U Nr 44, poz. 427),w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej...(rodzaj zadania)", w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

Wzór oferty składanych w otwartym konkursie ofert wg w/w załącznika  do rozporządzenia są dostępne na stronach Internetowych Systemu Biuletynu Informacji Publicznej: bip.przykona.pl Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: aktualny odpis z rejestru,

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok, aktualny statut

oświadczenie podmiotu o nie wykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).  Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie wraz odrębnym kompletem załączników.

IV. Termin , tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w do dnia 6 marca 2009r. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wynikach oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

            Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne złożone przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert. Szczegółowe warunki oceny formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego określa  w/w Regulamin Otwartego Konkursu Ofert.

Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Wójta Gminy Przykona.

V. Informacje dodatkowe.

 • Kwoty przyznane na dotacje na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej , w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu.
 • Wójt Gminy Przykona zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Informacji telefonicznych udziela pracownik Referatu Finansowego Urzędu  Gminy Przykona tel.279-10-18 .

 

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok