rok 2009

Zarządzenie Nr 121/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 stycznia 2009r

 

Zarządzenie Nr 121/09
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 stycznia 2009r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.5 i 10 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),  art. 11 i 13 w związku z art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ze zm.) i Uchwały Nr XXII/152/08 Rady Gminy Przykona z dnia     30 października 2008r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2009 zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.

§ 2

 Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia zadań wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.

§ 3

 Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

a)      w prasie lokalnej,

b)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przykona,

c)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przykona,

d)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona.

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      

 

 

 Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Przykona

Nr 121/09 z dnia 14 stycznia 2009r

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  Nr 96, poz.873 ze zm.) oraz Uchwały  Nr XXII/152/08 Rady Gminy Przykona z dnia 30 października 2008r w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przykona z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2009

 

WÓJT GMINY PRZYKONA

ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r: 

•             I.      Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacją zadania:

              Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:

 1. Organizacja zajęć sportowo- rekreacyjnych,
  • na realizację zadań w formie wsparcia lub powierzenia planuje się przeznaczyć 20.000,00zł 
  • termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2009r
  • w 2008r na realizację w/w zadania przeznaczono 65.000,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności prowadzenia  zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu gminy Przykona. W ramach realizacji zadania przewiduje się organizowanie zajęć wyjazdowych.
  • zadanie o charakterze ogólnopolskim w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania

 2. Szkolenie w różnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w imprezach, zawodach  i rozgrywkach sportowych,
  • na realizację zadań w formie wsparcia lub powierzenia planuje się przeznaczyć 70.000,00zł
  • termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2009r
  • w 2008r na realizację w/w zadania łącznie przeznaczono 22.532,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności prowadzenie systematycznych zajęć szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych  oraz organizowania imprez, zawodów i rozgrywek o charakterze sportowym dla osób z terenu gminy Przykona.
  • zadanie o charakterze ogólnopolskim
  • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania

Ochrony i promocji zdrowia

1.  Szkolenie pedagogów i wychowawców placówek  oświatowych w zakresie  

     przeciwdziałania narkomani wśród dzieci i młodzieży  

  • na realizację zadań w formie wsparcia lub powierzenia planuje się przeznaczyć 2.500,00zł 
  • termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2008r
  • w 2008r  na realizację w/w zadania przeznaczono 3.000,00zł
  • realizacja zadania wymaga w szczególności prowadzenie zajęć szkoleniowych skierowanych dla pedagogów i wychowawców z terenu gminy Przykona dotyczących problemów narkomanii a w szczególności jej przeciwdziałaniu.
 • zadanie o charakterze gminnym
 • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania
 1. Prowadzenie działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie zdrowia i jego ochrony m.in. poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • na realizację zadań w formie wsparcia lub powierzenia planuje się przeznaczyć 2.000,00zł
  • termin realizacji zadania  od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2009r
  • w 2008r nie realizowano w/w zadania
  • realizacja zadania wymaga w szczególności prowadzenie zajęć szkoleniowych skierowanych dla dzieci i młodzieży z  terenu gminy Przykona dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
 • zadanie o charakterze gminnym
 • w ramach realizacji w/w zadań nie przewiduje się możliwości podzlecania zadania


           II. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty są określone w Zarządzeniu  Nr 119/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu oraz na wyłonienie ofert z zakresu realizacji pożytku publicznego oraz w Zarządzeniu Nr 117/09 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2009r w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowymi innym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (treść zarządzenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona pod adresem: bip.przykona.pl ).  Oferent lub oferenci wyłonieni przez Komisję Konkursową otrzymają dotację w formie powierzenia lub wsparcia (do 90% całkowitego kosztu zadania). Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:

- koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 50%wnioskowanej dotacji),

- koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania np. zakup sprzętu, materiałów programowych,  konkursowych nagród rzeczowych, biletów wstępu, środków żywnościowych, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników zadania, transport, wynajem obiektu i urządzeń sportowych

- koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,

- koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania ( nie mogą przekroczyć 10%wnioskowanej dotacji) np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa,

- koszty lokalowe( czynsz, media -gaz, energia, woda, ogrzewanie) tylko w części dotyczącej realizacji zadania.

Z dotacji nie można finansować wynagrodzeń członków organizacji ubiegającego się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.

 

III. Termin składania ofert.

 Oferta winna być złożona w terminie do 20 lutego 2009r do godz.1500

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu

decyduje data faktycznego wpływu ofert do siedziby Urzędu gminy ( nie data stempla pocztowego). Oferta powinna być przedłożona na formularzu wniosku, który jest  załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonanie tego zadania (Dz. U.

Nr 264, poz. 2207 ), w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego...(rodzaj zadania)", w Punkcie Informacji Urzędu Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona.

Wzór oferty składanej w otwartym konkursie ofert wg w/w załącznika do rozporządzenia są dostępne na stronach Internetowych Systemu Biuletynu Informacji Publicznej: bip.przykona.pl.  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: aktualny odpis z rejestru,

sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za poprzedni rok, aktualny statut

oświadczenie podmiotu o nie wykluczeniu z ubiegania się o środki finansowe w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30.06.2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie wraz odrębnym kompletem załączników.

IV. Termin , tryb  i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w do dnia  6 marca 2009r. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu: www.przykona.pl. O rozstrzygnięciu konkursu i jego wynikach oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

            Rozpatrywane będą jedynie oferty kompletne i poprawne złożone przez podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert. Szczegółowe warunki oceny formalnej i merytorycznej oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego określa  w/w Regulamin Otwartego Konkursu Ofert.

Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Wójta Gminy Przykona.

V. Informacje dodatkowe.

 • Kwoty przyznane na dotacje na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej , w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu.
 • Wójt Gminy Przykona zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części.

Informacji telefonicznych udziela pracownik Referatu Finansowego Urzędu  Gminy Przykona tel.279-10-18 .

Lista wiadomości
w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2008 rok.
w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Przykona na 2009 rok dla organizacji pozarządowych.
w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Zimotki i Dąbrowa, gm. Przykona.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy Przykona oraz jednostki organizacyjne gminy
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków , dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ustalenie regulaminu działalności Komisji
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Przykona w 2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej.
w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu otwartego konkursu na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.
w sprawie wprowadzenia instrukcji w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym organizacjom prowadzącym działalności pożytku publicznego.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych zawartych w Uchwale budżetowej na 2009 rok
w sprawie przekazania informacji o planowanych kwotach wydatków, dotacji i dochodów jednostkom podległym na 2009 rok