Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 7/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pzykona.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 7 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 31 stycznia 2007 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pzykona.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591 ze zm./ oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108), z a r z ą d z a m, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przykona w składzie:
I.  Przewodniczący Komisji:   -  Marianna Olejnik
II. Członkowie Komisji:
1. Jan Kończak
2. Bożena Świtaj
3. Monika Szymanowska
 
§ 2
Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
§ 3
Uchylam zarządzenie nr 117/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przykona.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.