Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 6/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pzykona.

ZARZĄDZENIE   Nr 6 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami / i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 261, z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami/ w związku z wykonaniem uchwały nr XLVIII/269/06 Rady Gminy Przykona z dnia 28 września 2006 r. i uchwały nr XLVIII/270/06 z dnia 28 września 2006 r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Psary oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Olszówka, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Przykona.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Olszówka i Psary.
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.