Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 49 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2007 roku

 

Zarządzenie Nr  49 /07

Wójta Gminy Przykona

z dnia 15 listopada 2007 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

                  Na podstawie art.52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz
art.181 ust.1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U.
 z 2005 r nr 249 poz.2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Ustalam projekt budżetu na 2008 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego
     zarządzenia.
2.  Do projektu budżetu dołączam objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2
     do niniejszego zarządzenia oraz prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku

     budżetowego i lata następne załącznik nr 3  i   informacje o stanie mienia

     komunalnego stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Projekt budżetu przekazuję do Biura Rady Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu .

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do pobrania:

Załacznik nr 1,

Załacznik nr 2,

Załacznik nr 3,