Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 36/07 Wójta Gminy Przykonaz dnia 23 sierpnia 2007 r.

    Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 36 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 261, z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm./ w związku z wykonaniem uchwały nr XI/59/07 Rady Gminy Przykona z dnia 13 sierpnia 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§1
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Olszówka, wymienioną  w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
 
§2
 
  1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Przykona.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwie Olszówka.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do Zarządzenia Nr 36 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
 
 
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 261, z 2004 r.  poz. 2603 z późn. zm./, Wójt Gminy Przykona sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Olszówka, gdzie nieruchomości jest położona