Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 32/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 sierpnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
 
 
 
W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
 
 
§ 1
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Nr 261, z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm /, zarządzam co następuje:
 
 
§ 2
 
Nie skorzystam z przysługującego mi na podstawie wyżej cytowanych przepisów prawa pierwokupu, nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 187/8 o powierzchni 760,00 m2 ha położonej w miejscowości Dąbrowa gm. Przykona. Uprzednio nieruchomość ta została nabyta od Skarbu Państwa i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona stanowi teren zabudowy letniskowej.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.