Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 22/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 17 maja 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 22/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 17 maja 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm. / i art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / w związku z wykonaniem uchwały Nr V/28/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych:
- oznaczonej nr działki 154/4 o pow. 0,0200 ha położonej w miejscowości Psary, gm.   Przykona,
-   oznaczonej nr działki 303/2 o pow. 0,0300 ha położonej w miejscowości Rogów, gm. Przykona.
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
        
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznikdo niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
  1. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona.
  2. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
Do Z a r z ą d z e n i a  Nr 22/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 17 maja 2007 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
 
 
Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./  Wójt Gminy Przykona w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.