Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 15 /07 Wójta Gminy Przykona z dnia 11 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr  15 /07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 11 kwietnia 2007 roku
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
  
        Na podstawie § 7 ust.1 pkt.1 Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, zarządzam co następuje:  
 
§ 1.
 
W Uchwale Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku  w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, zmienionej :  Zarządzeniem Nr 11/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 marca 2007 roku,  Uchwałą Nr VI/30/07 Rady Gminy Przykona z dnia 28 marca 2007 roku,  wprowadza się następujące zmiany.
 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.   
 Zmniejsza się :  
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4210          23 zł  
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4300          57 zł  
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4210      4.091zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4440     1.609 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4040     7.100 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4170     3.461 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4177        311 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210   30.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80103 § 4040        629 zł  
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4040        342 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4300     8.000 zł  
- w dziale 852 rozdział 85214 § 4330   13.200 zł  
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4040     2.630 zł  
                                                            -------------- 
    Razem:                                                71.453
 Zwiększa się:
 - w dziale 750 rozdział 75011 § 4440           80 zł  
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4420      5.700 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4217         429 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4307         895 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4420      7.100
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 4427      2.448 zł  
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4270    38.971 zł  
- w dziale 854 rozdział 85401 § 4270      2.630   
                                                                --------------  
   Razem:                                                58.253
 
Dodaje się: - w dziale 852 rozdział 85202 § 4330     13.200  
 
 
W § 2 ust.4 pkt.1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wprowadza się zmiany w załączniku nr 3  do uchwały budżetowej. Zmniejsza się:
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4210   23 zł
Zwiększa się:
- w dziale 750 rozdział 75011 § 4440   23 zł
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr  15/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia  11 kwietnia 2007 roku
 
         W budżecie gminy wprowadza się zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami. W rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i usług o 80 zł, a zwiększa się plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń  socjalnych -własne o 57 zł, zlecone o 23 zł. W rozdziale urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 4091 zł i  odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1609 zł (zmiana wynika z przeliczenia planowanych etatów i wskaźnika odpisu), a zwiększa się plan na  podróże służbowe zagraniczne o 5.700 .  Zmniejsza się planowane wydatki w szkole podstawowej na dodatkowe wynagrodzenie roczne (7.100), wynagrodzenia bezosobowe (3.461), zakup materiałów i wyposażenia (30.000zł), w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach  podstawowych , dodatkowe wynagrodzenie roczne o 629 zł, w rozdziale dowożenie uczniów do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 342zł, zakup usług pozostałych o 8.000 , w rozdziale świetlice szkolne , dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.630 . W szkole podstawowej zwiększa się plan wydatków na realizację Programu Socrates -  Comenius  ze środków własnych o 20%, które organ prowadzący, na podstawie art.5 ust.1 umowy nr 06/SPC/06-0868/P1, jest zobowiązany zabezpieczyć w celu prawidłowej realizacji projektu (zwiększa się plan w paragrafach 4217,4307,4427). Natomiast zmiana planowanych wydatków w rozdziale 80101 i 85401, zwiększenie w § 4270, nastąpiła ze względu na konieczność wykonania prac remontowych w budynku szkoły; wymiana pokrycia dachowego na starym budynku szkoły (podczas deszczu woda dostaje się do przewodów instalacji elektrycznej, ponadto zalewa pomieszczenia dydaktyczne), konieczność wymiany rynien na całym budynku ze względu na liczne uszkodzenia, braki oraz ich zużycie. Ponadto wymiana podłóg w pomieszczeniach dydaktycznych(skruszenie betonowych podkładów spowodowało puchnięcie i pękanie nawierzchni). Natychmiastowej przebudowy wymaga jeden z kominów, obecny stan zagraża bezpieczeństwu.
Zwiększenie planu wydatków na podróże zagraniczne nauczycieli związane jest z wymianą nauczycieli szkoły, w związku z kontynuacją współpracy międzynarodowej szkół z krajami partnerskimi.