Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Przykona z dnia 2 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 14/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 2 kwietnia  2007 roku
 
 
w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
 
     Na  podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U.  z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
       Przyznaję dofinansowanie do organizowanego wypoczynku przez szkoły podstawowe i gimnazjum w następującej wysokości:
        1. Szkoła Podstawowa  Sarbice                            9.600
        2. Szkoła Podstawowa w Boleszczynie                 2.100 zł 
       3. Szkoła Podstawowa w Przykonie                    10.125 zł 
       4. Gimnazjum w Przykonie                                  13.500
 
 § 2.
      Zobowiązuje się placówki oświatowe będące organizatorami wypoczynku  do przedstawienia programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowiai uzależnień.
                                                          
§ 3.
  
      Środki przeznaczone na dofinansowanie zostaną uruchomione po przedłożeniu faktur po zrealizowaniu zadania.
 
§ 4.
 
     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.