Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE Nr 11/07Wójta Gminy Przykona z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 11/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie § 7 ust.1 pkt.2 Uchwały Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona  z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr V/20/07 Rady Gminy Przykona z dnia 20 lutego 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2007 rok  wprowadza  się następujące zmiany:
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej:
Zmniejsza się:
- w dziale 600 rozdział 60016  § 6050      1.500 zł

Zwiększa się:
- w dziale 600 rozdział 60016  § 6050      1.500 zł

W  §  2 ust.2  pkt.2 uchwały budżetowej, wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości 3.892.659 zł
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.
Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn.Nawierzchnia asfaltowa na drodze w m. Sarbice o 1.500 zł
Zwiększa sie planowane wydatki na zadanie pn. Chodnik na ulicy Sportowej w m. Psary o 1.500 zł.
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie w  treści załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 11/07
Wójta Gminy Przykona
z dnia 16 marca 2007 roku

Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Chodnik Psary Ul. Sportowa o 1.500 zł, spowodowane jest tym iż najtańsza oferta przekroczyła planowane wydatki na to zadanie oraz potrzebą  środków na opłacenie inspektora nadzoru.