Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 201 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 czerwca 2006 roku

Zarządzenie  Nr 201 /06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 czerwca 2006 roku
  
  
w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego
  
      Na podstawie art. 63 c ust.4  ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r  (tekst jednolity z dnia 27 marca 2002 r. Dz. U. Nr 76 poz.694   ze zm;) w związku z § 16 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752 ze zm.)  zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
Dokumentację konsolidacyjną stanowią: 1) bilanse jednostek objętych konsolidacją, 2) zestawienie dotyczące połączenia danych z bilansu z wykonania budżetu i bilansu urzędu     JST - stworzenie bilansu jednostki dominującej, 3) zestawienie dotyczące sumowania danych  bilansu jednostki dominującej z danymi     jednostek zależnych 4) skonsolidowany bilans JST za rok 2005 uwzględniający faktyczną wartość aktywów                          
    i pasywów, wynikającą z danych o których mowa wyżej.
§ 2.    
Jednostkę  dominującą stanowi połączenie bilansu  z wykonania  budżetu gminy   bilansem urzędu gminy.
 
§ 3.
1.Jednostki organizacyjne podlegają konsolidacji metodą pełną.    Metoda pełna polega na scalaniu  jednostkowych sprawozdań finansowych  poprzez proste    sumowanie , w pełnej wartości , jednakowych  poszczególnych pozycji aktywów i pasywów    oraz dokonaniu odpowiednich wyłączeń.   
2. Wyłączeniu podlegają:         
a) wzajemne należności i zobowiązania jednostek objętych konsolidacją oraz inne
            rozrachunki o podobnym charakterze,         
b) zyski lub straty powstałe na operacjach dokonanych między jednostkami objętymi             konsolidacją, zawarte w wartościach podlegających konsolidacji aktywów i pasywów.  
3.Udziały w spółkach będą konsolidowane poprzez przyjęcie do konsolidacji wartości       
     z ewidencji księgowej.
§ 4.
 
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej.   
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.