Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 199 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 199 /06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 12 czerwca 2006r.
 
w sprawie sprzedaży używanych kontenerów przemysłowych do gromadzenia odpadów   typu KP-7
    Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 72 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /Dz. U. Nr 16, poz. 93 z 18 maja 1964r./
zarządzam, co następuje:
§ 1
Zbyć 27 szt. kontenerów do gromadzenia odpadów o pojemności 7 m³ w drodze negocjacji.
 
§ 2
Ustalam następujące wartości dla poszczególnych grup kontenerów:
1.    kontenery o numerach 1, 2, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26           -          cena netto 500 zł
2.    kontenery o numerach 8, 11, 12, 13, 14, 15         -          cena netto 350 zł
3.     kontenery o numerach 3, 5, 6, 21, 27       -          cena netto 300 zł
 
§ 3
Informację podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej UG.
 
§ 4
Do przeprowadzenia negocjacji upoważniam: Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego - P. Jana Kończaka.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.