Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 197 /06 Wójta Gminy Przykona z dnia 08 czerwca 2006 roku

    Zarządzenie Nr 197 /06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 08 czerwca 2006 roku
 
 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 
 
 
 
           Na podstawie § 11 pkt.1 Uchwały Nr  XL/222/05Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu na 2006 rok, zarządzam co następuje:       
§ 1.
 
W Uchwale Nr XL/222/05 Rady Gminy Przykona z dnia 21 grudnia 2005 roku  w sprawie budżetu gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/231/06 Rady Gminy Przykona z dnia 03 marca 2006 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 191/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 marca 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/242/06 Rady Gminy Przykona z dnia 10 kwietnia 2006 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/247/06 Rady Gminy Przykona z dnia 01 czerwca 2006 roku,  wprowadza się następujące zmiany:
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.
Zmniejsza się:
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4210      o              2.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4350      o              8.300 zł
- w dziale 754 rozdział 75412 § 3020      o              4.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4040      o              6.753 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4308      o                 750 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4309      o                 250 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4040      o                 692 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4040      o                 886 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4418      o                 450 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4419      o                 150 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4300      o            19.868 zł
- w dziale 852 rozdział 85228 § 4300      o            39.600 zł
- w dziale 900 rozdział 90015 § 4300      o              5.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 3020      o              5.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4260      o                 250 zł
                                                                          ------------------
Razem:                                                                    93.949
 
 
Zwiększa się:
- w dziale 750 rozdział 75022 § 4300    o          2.000 zł
- w dziale 750 rozdział 75023 § 4040    o          8.300 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4210    o        16.753 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4430    o          2.868 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4178    o             750 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4179    o             250 zł
- w dziale 801 rozdział 80104 § 4410    o             692 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4410    o             886 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4308    o             450 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4309    o             150 zł
- w dziale 801 rozdział 80113 § 4210    o          7.000 zł  
                                                                     ---------------
Razem:                                                              40.099
Dodaje się:
- w dziale 754 rozdział 75412 § 3040                4.000 zł
- w dziale 852 rozdział 85228 § 4170              39.600 zł
- w dziale 900 rozdział 90001 § 4270                5.000 zł
- w dziale 900 rozdział 90095 § 3040                5.000 zł
- w dziale 921 rozdział 92109 § 4300                   250 zł
                                                                       ---------------
Razem:                                                              53.850
 
 
 
§ 2.
Jednocześnie wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej.
Zmniejsza się:
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4308      o                 750 zł
 - w dziale 801 rozdział 80101 § 4309      o                 250 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4418      o                 450 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4419      o                 150 zł
                                                                          ------------------
Razem:                                                                     1.600
Zwiększa się:
 
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4178    o             750 zł
- w dziale 801 rozdział 80101 § 4179    o             250 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4308    o             450 zł
- w dziale 801 rozdział 80110 § 4309    o             150 zł
                                                                        ---------------
 Razem:                                                               1.600
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 197/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 08 czerwca 2006 roku.
 
 
         W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się zmiany po stronie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami. Zmniejsza się planowane wydatki na:
- zakup materiałów biurowych do obsługi rady gminy o 2.000 ,
- zakup usług dostępu do sieci internet w urzędzie gminy o 8.300 ,
- nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych o 4.000 ,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych w szkołach podstawowych o 6.753 ,
- zakup usług pozostałych w szkole podstawowej realizującej projekt "Szkoła Marzeń"   o 750 zł ( środki Europejskiego Funduszu Społecznego),  o 250 zł (środki budżetu państwa) ,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych w przedszkolu o 692 zł,
- wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych w gimnazjum o 886 zł,
- podróże służbowe krajowe w gimnazjum  realizującym projekt "Szkoła Marzeń"  o 450 zł ( środki Europejskiego Funduszu Społecznego),  o 150 zł (środki budżetu państwa) ,
- zakup usług pozostałych związanych z dowozem uczniów do szkoły podstawowej o 19.868 .
- usługi opiekuńcze, zakup usług  o 39.600 ,
- usługi pozostałe w rozdziale oświetlenie ulic o 5.000 zł,
- nagrody za udział w konkursie ekologicznym "Najpiękniejsza  zagroda i posesja  w zakresie ekologii i ochrony środowiska" o 5.000 zł,
- zakup energii w świetlicach  wiejskich o 250 zł.
Zwiększa się plan na następujące wydatki:
- zakup usług w rozdziale rady gmin o 2.000 , - dodatkowe wynagrodzenie roczne w urzędzie gminy o 8.300 zł, - w szkołach podstawowych na zakup oleju opałowego oraz paliwa i części do samochodu szkolnego  o 16.753 ,
- składki ubezpieczeniowe samochodu szkolnego o 2.868 ,
- wynagrodzenia bezosobowe w szkole podstawowej realizującej projekt "Szkoła Marzeń" o 750 zł (środki funduszu europejskiego), o 250 zł (środki budżetu państwa),
- podróże służbowe krajowe w przedszkolu o 692 zł, - podróże służbowe krajowe w gimnazjum o 886 zł,
 - zakup usług pozostałych  w gimnazjum  realizującym projekt "Szkoła Marzeń" o 450 zł ( środki  Europejskiego Funduszu Społecznego), o 150 zł (środki budżetu     państwa) ,
- zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów do szkoły o 7.000 .
Zmienia się  paragraf na nagrody za udział w konkursach z 3020 na 3040 łącznie 9.000 . W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wprowadza się paragraf wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 39.600 . W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód dodaje się paragraf  zakup usług remontowych na kwotę 5.000 zł ( remont pomp na przepompowniach ścieków), a w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  paragraf zakup usług pozostałych na kwotę 250 zł ( wydatki związane z ogłoszeniem  przetargu na remont świetlicy wiejskiej).