Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 188/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 lutego 2006 r.

 
Zarządzenie Nr  188/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 lutego 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
 
 
      Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 /, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ oraz zarządzenia Nr 182/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki, do sprzedaży w drodze przetargu,
 
zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Zimotki, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, określającym warunki uczestnictwa w przetargu.
 
§ 2
 
Dla nieruchomości wyszczególnionych w załączniku do niniejszego  zarządzenia prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW 40831.
 
§ 3
 
Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Nr 117/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przykona.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
U Z A S D N I E N I E
Do Zarządzenia Nr 188/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14 lutego 2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki.
 
 
    Realizując postanowienia zawarte w Uchwale Nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki w drodze przetargu nieograniczonego, i w związku z upływem terminu oznaczonego w Zarządzeniu Nr 182/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu,  określającego składanie wniosków przez osoby, mające pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  21  sierpnia 1997  r. o  gospodarce  nieruchomościami  / tekst jedn. Dz. U.  z 2004 r. Nr 262, poz. 2603/, ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia jest zasadne.