Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 185/06 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 stycznia 2006r.

 
Zarządzenie Nr 185/06
Wójta Gminy Przykona
z dnia 12 stycznia 2006r.
 
 
w sprawie  objęcia przez Gminę Przykona udziałów w Spółce Oświetlenie
                    Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 
        Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz §1 Uchwały Nr XV/78/03 Rady Gminy Przykona z dnia 16 grudnia 2003r. zarządzam co następuje:
 
§1
 
Postanawiam wnieść do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o
w Kaliszu  wkład niepieniężny (aport) w postaci urządzeń oświetlenia ulicznego
w następujących miejscowościach:
 
1.    Boleszczyn         60615, 60614                 - 17 993,96 zł
2.    Wichertów           60355                            - 10 198,96 zł
3.    Rogów                60155                            - 21 683,96 zł
4.    Smulsko              60282                              - 21 178,96 zł
5.    Przykona              60284, 60283 
       Bądków                60823                             - 33 976,56 zł
     Boleszczyn           60614               
    
 
Łączna wartość brutto: 105 032,40
słownie: sto pięć tysięcy trzydzieści dwa złote 40/100
 
i objąć za powyższe udziały w imieniu Gminy Przykona
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania