Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 182/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 09 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 182/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 09 grudnia 2005 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
 
Na podstawie art. 30 ust 2. pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.)  i art 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( text jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603 ze zmianami) w związku z wykonaniem uchwały nr IX/44/03 rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki w drodze Przetargu nieograniczonego, zmienionej uchwałą nr  XXI/123/04 rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r. zarządza się co następuje:
 
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 182/05 
Wójta Gminy Przykona
z dnia  9 grudnia 2005 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych  położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/, w związku z wykonaniem uchwały nr IX/44/03 Rady Gminy Przykona z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Zimotki w drodze przetargu nieograniczonego, zmienionej uchwałą nr XXI/123/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 r.  z a r z ą d z a   s i ę,  co następuje :
§ 1
 
przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomości gruntowe położoną w miejscowości Zimotki, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
1.    Wykaz, o którym mowa w  § 1 podlega wywieszeniu na tablicy
     ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przykona.
2.    Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej  
     wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez
     wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrowa.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 182 /05
Wójta Gminy Przykona
z dnia  9 grudnia  2005 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zimotki do sprzedaży w drodze przetargu
 
 
    Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami/, Wójt  w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy sporządza  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy.
    Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrowa, na terenie którego położone   nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.