Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 176/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 14 listopada 2005 r

Zarządzenie Nr 176/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 14  listopada 2005 r
 
Na podstawie art. 52 ust 1 i ust 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art, 121 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z dnia 2003 r. nr 15 poz 148 tekst jednolity ze zm ) zarządzam co następuje:    
 
§1
 
1. Ustalam projekt budżetu na 2006 rok w brzmieniu załacznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu dołączam objaśnienia stanowiące załacznik nr 2 niniejszego zarządzenia oraz informacje o stanie mienia komunalnego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
§2
 
Projekt budżetu przekazuje Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
 
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania