Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 159/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 19 sierpnia 2005 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 159/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 19 sierpnia 2005 r.
 
w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości  położonej w miejscowości Psary, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych.
 
        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 w związku z ust. 4, art. 38 ust. 1, 2 ,4, art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami /, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. Nr 207, poz. 2108/ oraz w związku z uchwałą Nr VII/36/03 Rady Gminy Przykona z dnia 02 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub użyczania  nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
 
zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na :
 
  1. wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej składowisko odpadów
     komunalnych, położonej w miejscowości Psary, przy ul. Komunalnej 8,
     oznaczonej nr geodezyjnym 405/4, o pow. 4,8100 ha, dla której
     prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Turku KW
     26876.
  1. dostosowanie składowiska odpadów komunalnych zgodny z decyzją  
     Starosty Tureckiego z dnia 30 grudnia 2003 r. nr RLŚ. 7649/75/03,
     stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  1. eksploatację składowiska odpadów komunalnych zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 
§ 2
 
      Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 117/04 Woja Gminy Przykona z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przykona.
  
 
§ 3
 
      Komisja przeprowadzi przetarg zgodnie z "warunkami organizacji, przeprowadzenia oraz uczestnictwa w przetargu", które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.
 

U Z A S A D N I E N I E

do Zarządzenia Nr 159/05

Wójta Gminy Przykona

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Psary, stanowiącej składowisko odpadów komunalnych.

 

    Koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych, znajdującego się w miejscowości Psary, usytuowanego na działce nr 405/4 w chwili obecnej ponosi gmina.

Wydzierżawienie składowiska na zasadach określonych „w warunkach  organizacji, przeprowadzenia oraz uczestnictwa w przetargu” pozwoli na dostosowanie, eksploatację oraz rekultywację, a następnie zamknięcie składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, bez ponoszenia przez Gminę kosztów związanych z wyżej wymienionymi działaniami.