Jesteś tutaj:   

Zarządzenie Nr 154/05 Wójta Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2005 r.

Zarządzenie  Nr 154/05
Wójta Gminy Przykona
z dnia 1 lipca 2005r.

 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli  
                  ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
                  mianowanego  w szkołach i placówkach, dla których organem
                  prowadzącym jest Gmina Przykona  oraz określenia Regulaminu
                  pracy Komisji Egzaminacyjnych.

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami),  art. 9g ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.   – Karta  Nauczyciela  (Dz. U. z  2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.     z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)  zarządzam co następuje:
 
§ 1
        Powołuję komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w szkołach  i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przykona w składzie określonym  w załącznikach  nr 1 i  2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Komisja egzaminacyjna działa w oparciu o Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik  Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
Posiedzenia Komisji odbędą się w dniu  15 lipca 2005 r. o godz. 900  i
 o godz. 1100 w budynku  Zespołu Szkół w Przykonie Gimnazjum w Przykonie,  pokój 21/1.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.